Nieuws

Jaarverslag OC 2017

Jaarverslag Oudercommissie Dolfijntjes 2017

1.      Inleiding
1.1.      Doelstelling jaarverslag

Dit jaarverslag dient als overzicht van de werkzaamheden van de Oudercommissie van Dolfijntjes over het jaar 2017. Met dit document worden het gastouderbureau en de vraagouders geïnformeerd over de activiteiten van de Oudercommissie.

1.2.      Doelstelling Oudercommissie

De Oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en indirect de kinderen die via gastouderbureau Dolfijntjes gastouderopvang afnemen. Daarnaast heeft de Oudercommissie een adviserende rol richting het gastouderbureau.

1.3.      Leden

Op 1 januari 2017 bestond de Oudercommissie uit de volgende leden:

  1. Tamara Hofs
  2. Joyce van der Staaij
  3. Gert van Turennout

In de loop van het jaar zijn Joyce van der Staaij (februari) en Gert van Turennout (mei) afgetreden. In de loop van 2017 zijn de volgende leden toegetreden:

  1. Linda van Veen (april)
  2. Maartje den Hartog (juni)

Daarmee bestond de Oudercommissie voor het grootste deel van 2017 uit 3 leden. Gastouderbureau Dolfijntjes streeft ernaar om 5 tot 6 leden in de Oudercommissie te hebben.

2.      Inhoudelijk jaarverslag
2.1.      Vergaderingen

De Oudercommissie is bijeengekomen op de volgende data:

  1. Woensdag 5 april 2017
  2. Dinsdag 20 juni 2017
  3. Donderdag 12 oktober 2017

Het jaarlijkse etentje heeft nog niet plaatsgevonden.

2.2.      Klachtenreglement

In 2016 is de Klachtencommissie Kinderopvang vervangen door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het Intern klachtenreglement moest door deze wetswijziging worden herzien. Hier heeft de Oudercommissie in 2016 advies gegeven met betrekking tot de inhoud en procedure. De herziene versie is in 2017 definitief gemaakt.

2.3.      Huishoudelijk reglement

In 2017 is een huishoudelijk reglement voor de Oudercommissie opgesteld, deze is in de portal van Dolfijntjes te vinden onder ‘Downloads’.

2.4.      Inspectierapport GGD

Op 14 juli 2016 is Gastouderbureau Dolfijntjes geïnspecteerd door de GGD. Het inspectierapport is de eerste vergadering van 2017 worden besproken. De beoordeling was goed.

Op 22 augustus 2017 vond er wederom een inspectie plaats. Ook dit rapport is besproken; er waren geen bijzonderheden.

2.5.      Overige punten

De Oudercommissie bestaat op dit moment uit te weinig leden, het is van groot belang het aantal leden te vergroten om de belangen van alle ouders goed te kunnen behartigen.

3.      Planning volgend jaar

Besloten is minimaal 3 maal per jaar bijeen te komen, waarbij in de eerste vergadering in ieder geval het jaarverslag van het voorgaande jaar wordt besproken, in de tweede de Algemene Voorwaarden en in de derde het klachten- of huishoudelijk reglement. Dit jaar staat ook het pedagogisch beleidsplan op de agenda. Overige punten worden besproken wanneer ze zich voordoen. Ook zal gewerkt worden aan de bekendheid en bereikbaarheid van de Oudercommissie.

dolfijntjes